dijous, de maig 10, 2007

La Mesa de l'EPA de Catalunya demana a Montilla el compliment dels acords

Molt Honorable Sr. José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Benvolgut Senyor,

El passat curs es va signar un important acord entre el Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals representatives del sector de professorat, pel qual es comprometia un clar i decidit esforç de la Generalitat a impulsar l’ensenyament públic de persones adultes.

Entre els punts més importants de l’acord hi ha el que considera que la formació permanent és un dret per a qualsevol persona. Per tal de garantir aquest dret la Generalitat es comprometia, en el preàmbul de l’acord, a un creixement del 20% en l’oferta anual de places en els CFA i AFA per tal que permetés atendre tot l’alumnat que ara no pot ser atès. Així mateix hi ha el compromís de donar noves acreditacions per als ensenyaments de català i d’informàtica que s’estan cursant en aquests centres públics. Per tal de donar coneixement en aquesta oferta la Generalitat es va comprometre a fer una campanya de difusió de l’oferta educativa, la qual cosa no ha fet i esperem que faci.

Aquest acord ens va fer creure que el nou govern realment s’interessava pel futur de l’educació pública de persones adultes, sempre oblidada i amb pocs recursos i amb mancances que només es compensaven amb voluntarisme de professorat i del mateix alumnat. Malauradament estem veient que aquests compromisos signats no s’estan aplicant en uns casos i en d’altres s’estan endarrerint en el temps. Acord que s’havien de conèixer a final de setembre de 2006, encara no se’n sap res.

El Govern de la generalitat ha manifestat la importància de la formació permanent dels i de les treballadores com a garantia de futur. Ara té l’ocasió de convertir aquestes paraules en fets. És per això que us demanem que prengueu la decisió política d’impulsar decididament l’acord i l’educació pública de persones adultes.

Atentament,

MESA DE L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES DE CATALUNYA

1 comentari:

MESA DE L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES DE CATALUNYA ha dit...

L’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES EN PERILL
La Mesa de l’Educació de persones adultes de Catalunya, en defensa de l’educació de persones adultes
durant el període de govern de CiU, va promoure el Manifest en Defensa del dret a l’Educació Pública de
les persones Adultes al llarg de la vida.
Es proposava, en el marc de la generalització de la Reforma educativa, marcar les línies estratègiques del seu
futur. Un futur que requeria l’adequació dels centres i aules a una oferta més àmplia i amb noves
modalitats, l’atenció a la creixent demanda formativa de les noves migracions i la implantació de les
noves tecnologies com a eina quotidiana d’aprenentatge.
Es demanava fer realitat el Mapa de formació Bàsica de Persones Adultes, amb la dotació
pressupostària extraordinària per a la implantació del GES a tot el territori , per a la creació de nous
centres de formació d’adults, per a la dotació suficient de professorat (amb l’homogeneïtzació del
grup B i l’estabilitat de plantilla), recursos materials, personal administratiu, etc.
Es demanava de fer una campanya pública d’informació als ciutadans i ciutadanes de Catalunya de l’oferta
de la xarxa pública de centres i aules
S’exigia que la consellera de CiU d’aquell moment, es reunís amb la Mesa com a representat del professorat
per desbloquejar les negociacions i tractar els temes cabdals: .
Aquest Manifest va ser signat – entre d’altres per les organitzacions polítiques que ara formen el govern de
la Generalitat i individualment per:
Josep Bargalló – Conseller primer del govern de la Generalitat
Ernest Benach – President del Parlament de Catalunya
Joan Saura - Conseller de RelacionsIinstitucionals i de la Participació.
Marta Cid –Consellera D’educació
i per Dolors Comas d’Argemir, Mª Jesús Fanego i Lorigados, Bet Font Montanya, Carles Bonet, Jaume Boch Mestres,
Jaume Botey, Antoni Gutierrez Díaz, José Luís López Bulla, Jordi Miralles, Carme Porta, Rafael Ribó Massó, Joan
Ridao, Joan Boada Masoliver, Joan Surroca, Xavier Vendrell, Pere Vigo, Flora Vilalta i Sospedra .
La realitat, molt lluny d’aquest suport i compliment, s’han transformat en:
- El no reconeixement de l’especificitat de l’educació de persones adultes dins del departament
d’educació.
- L’incompliment del protocol de negociació signat amb les organitzacions sindicals on es recollia la
constitució d’una comissió tècnica per a parlar específicament de com es faria l’acolliment de
l’ensenyament d’adults al Departament d’Educació
- La consellera anuncia una nova llei i d’Educació de Persones Adultes dins del Pla Nacional de
l’Educació, però abans de la seva aprovació reconverteixen el sector.
- Per tant exigim:
l’estabilitat de l’actual professorat.
l’ampliació de recursos
l’ampliació de l’actual oferta educativa
És evident que, una cosa és estar a l’oposició i l’altra estar al Govern de la Generalitat de Catalunya, però per
decència política demanen als signants d’aquesta carta i als seus partits polítics el compliment al que van
donar suport, defensar i signar quan es trobaven a l’oposició.